Lakeland SDA Church

1435 Gilmore Ave
Lakeland, Fl, 33805
863-815-8494